Algemene voorwaarden

BEGRIPPEN
In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder BenitachellVakanties: BenitachellVakanties, een merk van Jas B.V. en hieraan gelieerde ondernemingen, hierna te noemen BENITACHELLVAKANTIES. (Hoofd)Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een Vakantiehuis uit het aanbod van BENITACHELLVAKANTIES huurt of wenst te gaan huren. Medehuurder: degene die samen met (hoofd)Huurder in het vakantiehuis verblijft. Beheerder: degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis taken van beheer van het vakantiehuis waarneemt. Consument: een natuurlijke persoon die een vakantiehuis huurt en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde BENITACHELLVAKANTIES of Huurder. Eigenaar: de rechtsmatige eigenaar van een vakantiehuis (of diens vertegenwoordiger), die het vakantiehuis ter verhuur aan BENITACHELLVAKANTIES heeft aangeboden. Boeking: een door BENITACHELLVAKANTIES geaccepteerde reservering van een vakantiehuis. Vakantiehuis: bijvoorbeeld een huis dat als vakantieaccommodatie door BENITACHELLVAKANTIES ter verhuur wordt aangeboden. Verblijf: het feitelijke gebruik van een vakantieaccommodatie. Verblijfticket: voucher.

Toepasselijkheid
Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van BENITACHELLVAKANTIES. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door BENITACHELLVAKANTIES schriftelijk zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen BENITACHELLVAKANTIES en consumenten en niet op rechtsverhoudingen tussen BENITACHELLVAKANTIES en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

Herroepingsrecht
BenitachellVakanties wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten betreffende reisovereenkomsten als door BenitachellVakanties geleverd.

Prijzen en tarieven
Prijzen zijn inclusief omzetbelasting. De kosten van een schadeverzekering zijn exclusief. Verder is het exclusief kosten van een annulering en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld. De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de website van BENITACHELLVAKANTIES.

Betaling
BENITACHELLVAKANTIES is in het geval van late boekingen gerechtigd om uitsluitend betaling á contant of middels creditcard te verlangen. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving op de bankrekening van BENITACHELLVAKANTIES. BENITACHELLVAKANTIES heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de huur overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van BENITACHELLVAKANTIES op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat BENITACHELLVAKANTIES tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Borgsom
De huurder dient voor het verblijf in een vakantiehuis ter plaatse een borgsom te betalen, bij gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd! De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de Eigenaar of de Beheerder van het vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de huurovereenkomst en op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden de bijkomende kosten zoals eventuele service en schoonmaakkosten afgerekend en worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom aan de Huurder gerestitueerd. De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres en bankgegevens (rekening nummer, IBAN en BIC code) aan de eigenaar of de beheerder te melden.

Rechten en verplichtingen
Huurder ter plaatse van het vakantiehuis De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst of op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het vakantiehuis tussen 16.00 en 18.00 uur bij de Eigenaar of Beheerder van het vakantiehuis op te halen. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder met de eigenaar of de beheerder zelf een afspraak te maken. De Huurder dient, tenzij op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, het vakantiehuis uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd. BENITACHELLVAKANTIES is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek op een later tijdstip dan op het verblijfsticket (voucher) is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen. De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door BENITACHELLVAKANTIES of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies. De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de Eigenaar of de Beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed. Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Eigenaar/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is Eigenaar/ Beheerder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in rekening te brengen. De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken. De huurder is verplicht om de gasflessen na gebruik weer bij te vullen of te vervangen voor een nieuwe fles. Bij vertrek dient deze weer vol te zijn.

Productomschrijving
Ieder vakantiehuis is zorgvuldig door BENITACHELLVAKANTIES geselecteerd. BENITACHELLVAKANTIES staat in voor de juistheid van de omschrijving van de vakantiehuis, met dien verstande dat een afwijking van 15% van de opgegeven woonoppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht. De beschrijving en indrukken van het vakantiehuis en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving op de website van BENITACHELLVAKANTIES.

Klachten
De melding van een klacht kan telefonisch tijdens kantooruren op het telefoonnummer van BENITACHELLVAKANTIES (+31 (0)6-16369804) geschieden. Buiten de kantoortijden kan het S.O.S. telefoonnummer vermeld op het verblijfsticket (voucher) worden gebeld. Indien een klacht, na overleg met de Eigenaar/Beheerder en BENITACHELLVAKANTIES, ter plaatse niet naar tevredenheid van de Huurder kan worden opgelost, dient de Huurder de klacht schriftelijk (dat kan d.m.v. een bij Eigenaar/Beheerder aan te vragen meertalig klachtenformulier), binnen 30 dagen na het vertrek van de verblijfsplaats, aan BENITACHELLVAKANTIES te zenden.

Overmacht
Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.

Privacy
BENITACHELLVAKANTIES zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BENITACHELLVAKANTIES zal een daarvoor in aanmerking komende verwerking van persoonsgegevens aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Contact opnemen

Wil je een accommodatie huren in Spanje bij BenitachellVakanties? Om één of meer van onze accommodaties te huren kun je vrijblijvend contact met ons opnemen door te bellen naar +31 (0)6-16369804 of stuur een e-mail naar info@benitachellvakanties.nl. Heb je vragen? Stel ze gerust, wij helpen je graag aan een mooi verblijf aan de Costa Blanca!